ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม กทม. มีต้นทุนกำจัดขยะ 970 บาท/ตัน/วัน


ที่มาภาพ
: สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ข้อมูลจากสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร มีขยะมูลฝอยถูกส่งไปเฉลี่ย 3,600 ตันต่อวัน ศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นสถานีขนถ่าย (Transfer Station) คือ เป็นสถานที่พัก/รับขยะมูลฝอยก่อนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบัน กทม. พยายามเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ก่อนจะนําไปฝังกลบนอกเชตพื้นที่ กทม. โดยศูนย์ฯ หนองแขม มีพื้นที่จํากัดจึงเลือกวิธีการสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย ในการกําจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถได้ประโยชน์จากการเผาขยะมูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า

โดย บริษัทซีแอนด์ จี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย ) จํากัด หรือ C&G เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับคัดเลือกจาก กทม . ลงนามสัญญาจ้างให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 300 - 500 ตันต่อวัน โดยระบบเตาเผาขยะมูลฝอยดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม โดยใช้ระบบ Build Operate & Transfer หรือ BOT (ก่อสร้าง-ดําเนินการ-ถ่ายโอน) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการระบบเตาเผาขยะมูลฝอย เป็นระยะเวลา 20 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา ทรัพย์สินต่าง ๆ จะมอบให้กับ กทม. ดําเนินการบริหารจัดการต่อไป

ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม เป็นเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 300 - 500 ตันต่อวัน แบบแผงตระกรับ (Stoker Type) โดยมีอุณหภูมิในห้องเผาขยะมูลฝอย ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส เตาเผาขยะมูลฝอย มีจํานวน 2 เตา สามารถเผาไหม้ขยะมูลฝอยได้ 10 ตัน ต่อ 1 ชั่วโมง ต่อ 1 เตา โดยในแต่ละวันจะเผาไหม้ขยะมูลฝอย 150 ตัน ต่อ 1 วัน ต่อ 1 เตา รวมเป็น 300 ตันต่อวัน การทํางานของระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จะเดินระบบทํางาน ประมาณ 80,000 ชั่วโมงต่อปี โดยจะหยุดเดินระบบเพื่อบํารุงรักษาเตาเผา แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบใหญ่ ใช้เวลา 30 วัน และ รอบเล็ก ใช้เวลา 0.5 วัน

ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเตาเผาขยะมูลฝอย จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 8 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งในการผลิตไฟฟ้านี้ บริษัทฯ จะได้รับค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม หรือ Adder ในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คิดเป็นเงินกว่า 9 แสนบาทต่อวัน โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ 80% จะขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และส่วนที่เหลือ 20% จะใช้ภายในโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย

ทั้งนี้ กทม. จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทฯ ในการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 970 บาทต่อตันต่อวันระยะเวลาในการดําเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นเดินระบบ เป็นวงเงินรวม 2,173,808,500 บาทการคํานวณค่ากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 970 บาท คํานวณจาก ค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้งอุปกรณ์ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบํารุงรักษาระบบ ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะค่าภาษีสังคม เพื่อใช้ในการบํารุง ดูแลรักษาชุมชนโดยรอบ เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม. ทําให้ตันทุนในการกําจัด ขยะมูลฝอยสูง เมื่อเทียบกับเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตค่ากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 520 บาท และเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ค่ากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 290 บาท

-Z-

ที่มาข้อมูล:  สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (ณ มิ.ย. 2558)

-สนับสนุนโดย-
อ่านเรื่องเก่า