ฮ่องกง: ‘เดิน’ เยอะอันดับ 1 ของโลก และ ‘ตาย’ ช้าที่สุดในโลก!


โครงการ ความเหลื่อมล้ำทางกิจกรรมด้านร่างกาย’ (Activity Inequality Project) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ 717,527 คน จาก 111 ประเทศและเขตการปกครอง พบว่าผู้คนในเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกงเฉลี่ยแล้ว เดินเยอะเป็นอันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 6,880 ก้าว ต่อคน ต่อ 1 วัน (อันดับ 2-5 ได้แก่ จีน 6,189 , ยูเครน 6,107 , ญี่ปุ่น 6,010 , รัสเซีย 5,969 อันดับสุดท้าย คือ อินโดนีเซีย 3,513)

รายงานนี้ยังดูความเหลื่อมล้ำของจำนวนย่างก้าวที่มากที่สุดเปรียบเทียบกับน้อยที่สุดในแต่ละประเทศอีกด้วย ซึ่งพบว่าความเหลื่อมล้ำนี้เป็นตัวชี้วัดสำหรับคาดการณ์เรื่อง ความอ้วนได้ดีกว่าตัวชี้วัดที่ผ่านมาซึ่งใช้เพียงค่าเฉลี่ยของจำนวนก้าวเดินของข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมา

Scott Delp นักชีววิทยาวิศวกรรมหนึ่งในคณะผู้วิจัยอธิบายว่า ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนที่เดินเยอะที่สุดกับกลุ่มที่เดินน้อยที่สุด หากยิ่งห่างกัน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้สังคมนั้น ๆ มีอัตราคนอ้วนมากขึ้น

ซึ่งฮ่องกงมีความเหลื่อมล้ำด้านนี้ต่ำที่สุดจากทุกประเทศและเขตการปกครองที่ในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยฮ่องกงก็มีอัตราคนอ้วน น้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น และเมื่อดู 5 ประเทศที่มากและน้อยที่สุดเปรียบเทียบกัน พบว่าประเทศที่เหลื่อมล้ำด้านนี้มากที่สุด 5 ประเทศ มีสัดส่วนคนอ้วน มากกว่ากลุ่มประเทศที่เหลื่อมล้ำน้อยสุด ถึง 196%

การศึกษาชิ้นนื้ยังพบอีกด้วยว่า ยิ่งเมืองนั้น ๆ เป็นมิตรต่อการเดิน (walkability) มากเท่าไหร่ จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการเดินระหว่างชาย-หญิง และความเหลื่อมล้ำด้านการเดินโดยรวมด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังว่าการค้นพบนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายด้านสุขภาพทั่วโลก และการวางผังเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินเท้ามากขึ้นด้วย

Jennifer Hicks วิศวกรด้านข้อมูลหนึ่งในคณะผู้วิจัยอธิบายว่า ในเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินเท้า ผู้คนมีแนวโน้มจะเดินมากกว่า (เมืองที่ไม่ค่อยเป็นมิตร) ไม่ว่าชายหรือหญิง หนุ่มหรือแก่ อ้วนหรือหุ่นดี

รัฐบาลญี่ปุ่นเผย คนฮ่องกงอายุยืนอันดับ 1 ของโลก กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ (Health, Labor and Welfare Ministry) ของญี่ปุ่น ได้เผยแพร่ข้อมูลของปี 2016 เกี่ยวกับความอายุยืนยาว (life expectancy) ระบุว่า ชาวฮ่องกงอายุยืนอันดับ 1 ของโลก ด้วยค่าเฉลี่ย 81.32 ปีสำหรับผู้ชาย และ 87.34 ปีสำหรับผู้หญิง (ส่วนผู้ชายญี่ปุ่นขยับขึ้นจากอันดับ 4 ในปี 2015 มาเป็นอันดับ 2 และผู้หญิงยังคงที่ที่อันดับ 2, *ข้อมูลสำหรับปี 2015-16 ที่ปรากฏว่า ญี่ปุ่นคืออันดับ 1 เป็นข้อมูลที่ไม่ได้แยกฮ่องกงออกจากจีนแผ่นดินใหญ่)

-Z--สนับสนุนโดย-


อ่านเรื่องเก่า