วันสิ้นโลกของ ‘ศาสนาพุทธ’ คำพยากรณ์เรื่องพระอาทิตย์ 7 ดวง


ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน ใกล้พระนครเวสาลี ณ ที่นั้น ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว 84,000 โยชน์ (ประมาณ 1,344,000  กิโลเมตร) โดยกว้าง 84,000 โยชน์ หยั่งลง ในมหาสมุทร 84,000 โยชน์ สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84,000 โยชน์ จะมีบางช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี เมื่อฝนไม่ตก พืชต่าง ๆ ป่าไม้ใหญ่ ย่อมเฉาเหี่ยวแห้งตาย

เมื่อเวลาผ่านไปถึงในกาลบางครั้งบางคราว พระอาทิตย์ดวงที่ 2 ปรากฏ แม่น้ำลำคลองทั้งหมดย่อมเหือดแห้ง ไม่มีน้ำ

เมื่อเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งจะมีพระอาทิตย์ดวงที่ 3 ปรากฏ แม่น้ำสายใหญ่ ๆ ได้แก่ แม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหมดย่อมเหือดแห้ง ไม่มีน้ำ

ครั้นเมื่อพระอาทิตย์ดวงที่ 4 ปรากฏ แม่น้ำสายใหญ่ ๆ ที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ระบุในข้อ 3 ย่อมเหือดแห้ง

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระอาทิตย์ดวงที่ 5 ปรากฏ น้ำในมหาสมุทรลึก 100 โยชน์ก็ดี (ประมาณ  1,600 กิโลเมตร) 200 โยชน์ก็ดี 300 โยชน์ก็ดี 400 โยชน์ก็ดี 500 โยชน์ก็ดี 600 โยชน์ก็ดี 700 โยชน์ก็ดี ย่อมเหือดแห้งลงเหลือเพียงความลึกประมาณต้นตาลเรียงต่อกันในแนวตั้ง 7 ต้น 6 ต้น 5 ต้น 4, 3, 2,1 ต้น ตามลำดับ แล้วยังจะเหลืออยู่ด้วยความลึกประมาณคนยืนต่อกันในแนวตั้ง 7 คน 6 คน 5 คน 4, 3, 2, 1 คน ไปจนถึง ครึ่งคน เพียงเอว เพียงเข่า เพียงแค่ข้อเท้า เพียงในรอยเท้าโค จนหายไปอย่างสิ้นเชิง

ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อพระอาทิตย์ดวงที่ 6 ปรากฏขึ้น แผ่นดินและภูเขาทั้งปวง ย่อมมีกลุ่มควันพลุ่งขึ้น เปรียบเหมือนนายช่างหม้อเผาหม้อที่ปั้นดีแล้ว ย่อมมีกลุ่มควันพุ่งขึ้น

และเมื่อพระอาทิตย์ดวงที่ 7 ปรากฏ แผ่นดินและภูเขาทั้งปวง จะมีไฟลุกโชติช่วง มีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกัน ลมจะหอบเอาเปลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรหมโลก ภูเขาจะสูงสักเพียงใด ย่อมพังทลาย และจะไม่ปรากฏขี้เถ้าและเขม่า เปรียบเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาผลาญ ย่อมไม่ปรากฏขี้เถ้าและเขม่า

-Z-

Tanandawn Chompusi เรียบเรียงจาก  พระไตรปิฎกเล่มที่ 23,ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 15: สุริยสูตร


Ads


อ่านเรื่องเก่า